A. Egwumba h.o.d.n. De WP Boer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74869345 en is gevestigd aan de Weteringstraat 15 1 (7041 GW) te ‘s-Heerenberg.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Dienstverlener: De WP Boer, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: De WP Boer.

3. Bedrijf: De natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

5. Opdrachtgever: Het Bedrijf of de Consument die De WP Boer heeft aangesteld, projecten aan De WP Boer heeft verleend voor Diensten die door De WP Boer worden uitgevoerd, of waaraan De WP Boer een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.

6. Aanbod: Ieder Aanbod aan Opdrachtgever tot het verrichten van diensten door De WP Boer. 

7. Diensten: De diensten die De WP Boer aanbiedt betreft: ontwikkeling van websites, Webhosting en SEO gerelateerde diensten.

8. Overeenkomst: Elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en De WP Boer, alsmede voorstellen van De WP Boer voor Diensten die door De WP Boer aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door De WP Boer.

9. De website die door De WP Boer gebruikt wordt is https://dewpboer.nl/

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van De WP Boer, elke overeenkomst tussen De WP Boer en Opdrachtgever en op elke dienst die door De WP Boer wordt aangeboden.

2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal De WP Boer aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. 

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met De WP Boer is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever. De afspraken in de overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod 

1. Het door De WP Boer gedane Aanbod vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. 

2. De WP Boer is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, of doordat De WP Boer zelf overgaat tot aanvaarding van de offerte binnen deze termijn. Niettemin heeft De WP Boer het recht een overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor De WP Boer gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op basis van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Opdrachtgever onjuist dan wel onvolledig (blijken te) zijn.

4. Eventuele (op)levertermijnen in het aanbod van De WP Boer zijn indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht De WP Boer niet tot (op)levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen diensten of zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/het  Aanbod heeft aanvaard door deze te bevestigen via de website van De WP Boer of indien de aanvaarding van de offerte ondubbelzinnig blijkt uit de mededeling van Opdrachtgever en De WP Boer de aanvaarding mondeling of schriftelijk heeft bevestigd.

2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan De WP Boer, zal De WP Boer de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. 

3. De WP Boer is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door De WP Boer zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.

5. Het herroepingsrecht is uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien Opdrachtgever, een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht bij Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk voorafgaande aan de overeenkomst door De WP Boer is bepaald dat de Opdrachtgever tot een aantal dagen na totstandkoming van de overeenkomst de overeenkomst nog kosteloos kan annuleren.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en De WP Boer een overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst conform hetgeen partijen zijn overeengekomen.

2. Zowel Opdrachtgever als De WP Boer kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.

3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien De WP Boer ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Opdrachtgever is slechts gerechtigd de overeenkomst aangegaan in de vorm van een pakketdienst op te zeggen voor zover de door hem gevraagde dienst of het door hem gevraagd product is afgerond. Indien Opdrachtgever een dergelijke overeenkomst tussentijds opzegt, is Opdrachtgever gehouden tot afname en vergoeding van de dienst of het product waarvoor De WP Boer reeds daadwerkelijk een aanvang met de werkzaamheden heeft gemaakt. 

5. Opdrachtgever is gerechtigd om een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds opzegt, is hij tenminste de kosten voor aangekochte lettertypen, mock ups en stock afbeeldingen verschuldigd, welk bedrag vermeerderd kan worden met door De WP Boer daadwerkelijk gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeengekomen opdracht. Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.

6. Opdrachtgever kan een website/webshop huren bij De WP Boer. Opdrachtgever dient gedurende de huurperiode een maandelijks bedrag te betalen voor het gebruik van de website/webshop. Opdrachtgever kan de door haar gehuurde website/webshop kopen voor een vergoeding van de originele waarde. Na afloop van een jaar tot ten hoogste 4 jaar, wordt de originele waarde van de website verlaagd met 15%. Na een huurperiode van 4 jaar kan Opdrachtgever de website aanschaffen tegen een vergoeding van 40% van de originele waarde. Partijen dienen voor aanvang de waarde van de website vast te stellen.

Artikel 6 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. De WP Boer is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien De WP Boer aanvullend werk moet verrichten dan De WP Boer had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is De WP Boer gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal De WP Boer Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.

Artikel 7 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw) en andere belastingheffingen. Voor Consumenten worden prijzen inclusief btw getoond. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief drukwerk en andere onkosten, reiskosten en verblijfkosten. Eventuele onkosten zullen in een zodanig geval worden berekend op basis van nacalculatie. 

2. Betaling geschiedt in beginsel vooraf na bevestiging van de offerte door Opdrachtgever. Indien overeengekomen dat betaling ook achteraf kan plaatsvinden, dient Opdrachtgever het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen, tenzij in de overeenkomst van opdracht een afwijkende afspraak is gemaakt. 

3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is De WP Boer gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

4. Indien en voor zover Partijen zijn overeengekomen dat Opdrachtgever een voorschot of vooruitbetaling dient te betalen, vindt betaling plaats alvorens de dienst wordt uitgevoerd en/of de het ontwerp wordt opgeleverd.

5. Opdrachtgever dient de bijkomende kosten ineens te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van De WP Boer tenzij anders overeengekomen.

6. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten en/of producten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten dan wel totstandkoming van de producten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is De WP Boer gerechtigd om de aanvullende kosten, na Opdrachtgever op de hoogte te stellen, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

7. De WP Boer is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen binnen drie maanden nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering, of indien De WP Boer kan aantonen dat de kostprijs de verkoopprijs overstijgt.

8. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is De WP Boer gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 8 – Incassobeleid

1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting binnen de termijn van 14 dagen voldoet, zal Opdrachtgever zijnde een Consument eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van ontvangst van de aanmaning door Opdrachtgever zijnde een Consument, om alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Opdrachtgever binnen die gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raken.

2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal De WP Boer in het geval Opdrachtgever een Bedrijf betreft zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. 

3. Indien De WP Boer meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze hogere kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 9 – Uitvoering dienstverlening 

1. De WP Boer zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. De diensten worden zo spoedig mogelijk door De WP Boer uitgevoerd conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.

2. Bij de uitvoering van de diensten is De WP Boer niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor De WP Boer, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. De WP Boer  is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. De WP Boer kan indien overeengekomen ook bemiddelen tussen Opdrachtgever en derden ten behoeve van het uitvoeren van de door Opdrachtgever gevraagde diensten c.q. werkzaamheden. 

4. Indien De WP Boer op grond van de overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal De WP Boer conform de overeenkomst op vaste momenten een back-up maken en deze gegevens bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen. 

5. Voor zover overeengekomen dat De WP Boer data plaatst of aanpassingen doorvoert aan de website of accounts van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever De WP Boer hiervoor toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) voor zover redelijkerwijs nodig ten behoeve van een doeltreffende uitvoering van de overeenkomst. 

6. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken

7. De WP Boer is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

8. De WP Boer zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.

9. Indien en voor zover dat door Opdrachtgever is gevraagd, kan De WP Boer Opdrachtgever verwijzen naar een derde partij voor nadere diensten zoals Hosting en aanvragen c.q. ter beschikking stellen van Domeinnamen.

10. De WP Boer heeft, tenzij anders overeen gekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken. Opdrachtgever vrijwaart De WP Boer uitdrukkelijk van aanspraken van derden ten aanzien van het gebruik van hierboven genoemde.

11. De WP Boer zal de bronbestanden van de Werken bewaren zolang De WP Boer Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat De WP Boer Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. De WP Boer is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is De WP Boer gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.

12. Indien De WP Boer een plug-in ten behoeve van Opdrachtgever installeert, is de plug-in na oplevering voor rekening en risico van Opdrachtgever. Ook indien er werkzaamheden verricht dienen te worden aan plug-ins van derden, is Opdrachtgever gehouden hiervoor een vergoeden te betalen.

Artikel 10 – (Op)Levering

1. De opleveringstermijn bedraagt de termijn zoals in de overeenkomst aangegeven, tenzij expliciet anders door De WP Boer bij overeenkomst bepaald. De WP Boer zal te ontwikkelen of aan te passen website of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in zijn professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik, welke aldus kan afwijken van de overeengekomen opleveringstermijn. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door De WP Boer of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft De WP Boer recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. 

2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is De WP Boer gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven. Opdrachtgever dient vervolgens binnen 7 dagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed- of af te keuren. Indien Opdrachtgever het opgeleverde niet binnen deze periode afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase reeds zijn goedgekeurd.

3. De WP Boer spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

4. De WP Boer heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde werken bij Opdrachtgever. De WP Boer zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Opdrachtgever dient zich er in ieder geval van te vergewissen dat het niet is toegestaan om de betreffende werken van derden te gebruiken, te openbaren, te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden buiten de reikwijdte van de licentie zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende derde. Het is te allen tijde verboden om de producten waarop de IE-rechten van derden berusten anders te gebruiken dan overeengekomen, behoudens expliciete schriftelijke toestemming van de rechthebbende. 

Artikel 11 – Ontwikkelen website 

1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig, volledig, juist en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website (waaronder tevens verstaan webshops, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses en ontwerpen).

2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website  schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen.

3. De WP Boer is te allen tijde gerechtigd goedkeuring van Opdrachtgever te verlangen alvorens een door hem ontwikkeld werk wordt opgeleverd of een hiermee gemoeide gebruikslicentie wordt overdragen. 

4. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht van het gebruik van de website  vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De bronbestanden zijn expliciet uitgesloten van het gebruik van Opdrachtgever. Tenzij partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen, worden bronbestanden niet aan Opdrachtgever geleverd. 

5.De door De WP Boer ontwikkelde website is opgeleverd wanneer Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord heeft gegeven voor de website  binnen een maximale termijn van 7 dagen. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Na het ongebruikt verstrijken van deze termijn wordt Opdrachtgever geacht akkoord te zijn gegaan met de website. Eventuele herstelwerkzaamheden na deze termijn worden gezien als meerkosten. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze moeten schriftelijk gemeld worden aan De WP Boer. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van De WP Boer, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan De WP Boer zijn toe te rekenen. De herstelperiode van De WP Boer betreft een redelijke termijn, althans in elk geval 7 dagen nadat de gebreken zijn gemeld of door hem zijn bevestigd.

6. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website , al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden. Opdrachtgever heeft slechts recht op een beperkt aantal revisierondes welke in overleg vastgesteld worden in de overeenkomst. 

7. Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, zijn beide partijen in een dergelijke situatie gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door De WP Boer gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. De WP Boer kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.

8.Opdrachtgever mag binnen de overeengekomen afspraken, voor het dagelijks gebruik van de website, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de boomstructuren en achterliggende pagina’s.

9. Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van het ontwerp van de website  van De WP Boer, of elementen van de website  wil (laten) maken, dient De WP Boer hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de IE-rechten of auteursrechten van De WP Boer. 

Artikel 12 – Gebruik en onderhoud website 

1. De WP Boer stelt de in opdracht van Opdrachtgever ontwikkelde  website en de eventueel daarbij  behorende gebruikersdocumentatie voor gebruik aan  Opdrachtgever ter beschikking. 

2.  Slechts indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal  de broncode van de website  en de bij de  ontwikkeling van de programmatuur gemaakte  technische documentatie aan klant ter beschikking worden gesteld, in welk geval Opdrachtgever gerechtigd is zijn wijzigingen in de programmatuur aan te brengen.  

3.  De WP Boer is niet gehouden tot terbeschikkingstelling van de voor het gebruik en/of onderhoud van  de benodigde hulp programmatuur  en programma- of data bibliotheken.  

4. Indien overeengekomen, zal De WP Boer onderhoud verrichten aan de website, of het onderhoud laten verrichten door een derde. De WP Boer is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar zijn oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen. Ook indien dit niet expliciet is overeengekomen, kan De WP Boer onderhoudswerkzaamheden verrichten, of de uitvoering van zijn diensten onderbreken indien hij dit noodzakelijk acht ten behoeve van het kunnen verrichten van onderhoud. Het doen van onderhoud kan tevens onderbrekingen veroorzaken in de uitvoering van de diensten, welke voor Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding rechtvaardigt. Onder het doen van onderhoud wordt in ieder geval verstaan het uitvoeren van de benodigde updates en upgrades. Indien is overeengekomen dat De WP Boer dergelijk onderhoud zal verrichten, dient Opdrachtgever zijn volledige medewerking, alsmede de toegang tot diens website, account en alle daarvoor vereiste codes en inloggegevens te verstrekken op eerste verzoek van De WP Boer.

5. Indien de onderhoudswerkzaamheden naar inzicht van De WP Boer zijn dienstverlening te buiten gaan, is hij gerechtigd voor dergelijke werkzaamheden een derde in te schakelen of te voorzien in de bemiddeling tussen Opdrachtgever en een derde ten behoeve van het uitvoeren van het onderhoud. 

6. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website  schriftelijk te melden aan De WP Boer, waarna De WP Boer overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is De WP Boer gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.

7. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan De WP Boer. 

8. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van De WP Boer, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de website. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden.

9.Ten behoeve van het plegen van onderhoud aan de website is De WP Boer bevoegd om onder meer (data)bestanden te controleren op onder andere computeraanvallen, computervirussen en onveilige en/of illegale handelingen, alsmede andere handelingen te verrichten die nodig zijn ten behoeve van het onderhoud.

10. De WP Boer is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de techniek van het datanetwerk of telecommunicatienetwerk en andere veranderingen in de door De WP Boer aangeboden diensten. Deze wijzigingen kunnen mogelijk van invloed zijn op de door Opdrachtgever gebruikte randapparatuur, waarvoor De WP Boer niet gehouden kan zijn tot het voldoen van enige schadevergoeding.

11. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan De WP Boer heeft gemeld en deze schriftelijk door hem is goedgekeurd. De WP Boer kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. De WP Boer kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.

12. Indien Opdrachtgever nadat er door De WP Boer updates en/of upgrades zijn uitgevoerd ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden een gebrek, storing, onvolkomenheid of onvolledigheid ontdekt, dient zij De WP Boer hier terstond van op de hoogte te stellen waarna De WP Boer zal trachten een dergelijk gebrek te verhelpen. Doch kan De WP Boer nimmer verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden tot het verhelpen van een dergelijk gebrek en/of de hiermee gemoeide kosten. 

Artikel 13 – Ontwikkelen van designs

1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een design schriftelijk vast te leggen, conform hetgeen het design wordt ontwikkeld. De WP Boer kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien hij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.

2. Het ontwikkelen van het design geschiedt, tenzij Partijen een andere werkwijze overeenkomen, conform de hierna volgende werkwijze in 5 fases: 

  • Fase I: offerte. Partijen treden met elkaar in overleg om een vertaalslag te maken van de wensen van Opdrachtgever tot een design of logo. Hierbij is de informatie van Opdrachtgever omtrent onder andere het aantal en de visuele kenmerken cruciaal. De WP Boer stelt vervolgens een offerte op welke Opdrachtgever dient goed- of af te keuren volgens overeengekomen wijze. Enkel en alleen nadat de offerte door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan er worden overgegaan tot de ontwikkeling van het concept.
  • Fase II: conceptontwikkeling en visualisatie. Na een goedkeuring van een dergelijk design, alsmede de hiervoor opgestelde offerte kan dit design als huisstijl van Opdrachtgever worden aangemerkt, welke als basis fungeert voor verdere creatieve uitwerking. Opdrachtgever krijgt 2 tot 4 schetsen waar er een uit gekozen kan worden. Uitwerken van de eerste keuze zal gedaan worden en daar kunnen kleurvarianten op gekozen worden door Opdrachtgever. 
  • Fase III: feedback. Een dergelijke huisstijl wordt vervolgens verder afgestemd naar aanwijzingen van Opdrachtgever. Hierbij heeft Opdrachtgever recht op X aantal aanpassingen, conform bij het aangaan van de overeenkomst door De WP Boer bepaald. Opdrachtgever is verplicht de huisstijl te beoordelen en/of zijn goedkeuring te geven binnen een maximale termijn van 7 dagen, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is overeengekomen. Partijen kunnen overeen komen dat Opdrachtgever na een eerste goedkeuring nog recht heeft op een aanvullend aantal aanpassingen. Indien meer aanpassingsronden nodig zijn, of ingrijpende wijzigingen, kan hiervoor een meerprijs gerekend worden.
  • Fase IV: oplevering. Na de laatste aanpassingsronde is het ontwikkelde design definitief. Conform offerte c.q. overeenkomst ontvangt Opdrachtgever het design.
  • Fase V: afronding. Na afronding van de offerte kan er teruggeblikt worden op het project door middel van een klantenbeoordeling.

3. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de huisstijl en/of het logo. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van De WP Boer en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.

4. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van De WP Boer wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 14 – SEO

1. De WP Boer garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van SEO diensten. De WP Boer past slechts een bepaalde strategie toe die in het verleden resultaten heeft opgeleverd. Dit biedt geen garanties in de toekomst. Evenmin kan De WP Boer hierover toezeggingen doen doch zal De WP Boer zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.

2. Indien De WP Boer ten behoeve van Opdrachtgever SEO opzet, worden de te verrichten diensten in het kader van SEO duidelijk vastgesteld. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan content en/of informatie aanleveren. De WP Boer kan zelf SEO-teksten aanleveren voor Opdrachtgever. 

3. SEO is afhankelijk van richtlijnen, regels en beleid van derden waaronder Google. De diensten worden dan ook uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden. 

Artikel 15 – Garanties 

1. De WP Boer voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat De WP Boer in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.

2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door De WP Boer gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.

3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is De WP Boer gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende aansprakelijkheidsbepalingen van deze algemene voorwaarden.

4. De WP Boer staat er niet voor in dat de website zonder fouten en/of onderbrekingen functioneert. De WP Boer spant zich in om fouten binnen een redelijke termijn te herstellen. Het herstel ziet slechts op de website die door De WP Boer zelf is ontwikkeld, en de gebreken door Opdrachtgever tijdig zijn gemeld. De WP Boer is gerechtigd om het herstel uit te stellen totdat een nieuwe versie van de website in gebruik wordt genomen. 

5. Opdrachtgever dient het geconstateerde gebrek onmiddellijk en gedetailleerd schriftelijk aan De WP Boer te melden op een wijze dat De WP Boer in staat is om de gebreken te reproduceren en te herstellen. Het gebrek is gemeld op het moment dat Opdrachtgever van De WP Boer een bevestiging van de melding verstrekt aan Opdrachtgever.

6. Onder herstel wordt tevens verstaan het verstrekken van tijdelijke oplossingen. Onder de garantie valt niet het herstel van verminkte of verloren gegevens. De WP Boer is niet verplicht om deze gegevens te herstellen. Indien overeengekomen kan De WP Boer naar redelijkheid, medewerking verlenen maar is nimmer verantwoordelijk noch gehouden tot herstel van enig verminkte en/of verloren gegane gegevens. Opdrachtgever dient te allen tijde maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van storingen, gebreken, verminking en/of verlies van gegevens, al dan niet op basis van door De WP Boer verstrekte inlichtingen.

7. Verleende garanties strekken nimmer tot bezoekersaantallen van de website. 

8. Tijdens de garantieperiode komt Opdrachtgever uitsluitend een beroep toe op deze garantiebepaling en is De WP Boer niet gehouden tot enige schadevergoeding die is ontstaan door de geconstateerde gebreken tijdens de garantieperiode. 

9. Indien een gebrek gedurende de garantietermijn niet onder het kosteloos herstel valt, dient Opdrachtgever de betreffende kosten te vergoeden.

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. De WP Boer gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal De WP Boer de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@dewpboer.nl.  

2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van De WP Boer verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever De WP Boer tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.

3. Indien De WP Boer op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

1. De WP Boer levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan De WP Boer heeft voldaan.

2. De WP Boer heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van De WP Boer. 

3. Kosten en overige (gevolg)schade als gevolg van het onder zich houden van de aangekochte producten komen voor rekening en risico van Opdrachtgever en zal op eerste verzoek aan De WP Boer worden vergoed door Opdrachtgever. 

Artikel 18 – Opschorting 

1. De WP Boer heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.

2. De WP Boer is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd. De WP Boer is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 19 – Overmacht

1. De WP Boer is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van De WP Boer wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van De WP Boer, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan De WP Boer zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van De WP Boer buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtsituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

4. Indien De WP Boer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van De WP Boer, is De WP Boer uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever De WP Boer binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en De WP Boer deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat De WP Boer in staat is om adequaat te reageren.  

2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door De WP Boer leidt tot aansprakelijkheid van De WP Boer, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten (doch maximaal over een periode van 12 maanden voorafgaand aan de ingebrekestelling) ten aanzien van directe schade tenzij sprake is van opzet of schuld zijdens De WP Boer. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel alsmede de kosten van noodvoorzieningen. De aansprakelijkheid is verder beperkt tot het schadebedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van De WP Boer maximaal wordt uitgekeerd per gebeurtenis per jaar. 

3. De WP Boer is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door De WP Boer geleverde diensten, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen, gevolgschade en vertragingsschade en renteschade.

4. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door De WP Boer overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde website, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt. 

5. De WP Boer is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

6. De WP Boer is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en verleende diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Opdrachtgever ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht. Slechts indien een storing langer duurt dan 72 uur, kan De WP Boer aansprakelijk gesteld worden voor de directe schade, welke gemaximeerd is tot eenmaal het factuurbedrag of de orderwaarde zoals opgenomen in de overeenkomst.

7. De WP Boer staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens De WP Boer verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Aansprakelijkheid van De WP Boer voor (het functioneren van) plug-ins van derden is uitgesloten. 

De WP Boer is voorts niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge, of in verband met aangebrachte wijzigingen of verrichte werkzaamheden in of aan de Software van De WP Boer die zonder uitdrukkelijke toestemming van De WP Boer heeft plaatsgevonden.

9. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. De WP Boer sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door De WP Boer geleverde diensten en de door haar ontworpen en ontwikkelde designs.

10. Indien De WP Boer heeft bemiddeld in de samenwerking tussen Opdrachtgever en een door De WP Boer aangewezen derde, is De WP Boer nimmer aansprakelijk voor zover Opdrachtgever deze derde niet of niet tijdig toegang verleent tot de website en deze derde hierdoor schade lijdt. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het contact en de tijdige aanlevering van informatie aan door De WP Boer ingeschakelde of aangewezen derden.

11. De WP Boer is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden die zijn opgetreden na het uitvoeren van updates en/of upgrades. Alle hieruit voortvloeiende schade die Opdrachtgever lijdt, komen voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever. 

12. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van De WP Boer vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij De WP Boer binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert, behoudens de aanwezigheid van opzet of grove schuld.

13. De aansprakelijkheid van De WP Boer eindigt in elk geval na verloop van een jaar na beëindiging van de overeenkomst tussen Partijen.

Artikel 21 – Intellectuele Eigendomsrechten 

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van De WP Boer berusten bij De WP Boer en worden niet aan Opdrachtgever overgedragen, tenzij deze rechten reeds bij derden liggen in verband met het werken met open source software of  uitdrukkelijk anders overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de grafische ontwerpen van de website kunnen door middel van een onderhandse akte van overdracht aan Opdrachtgever overgedragen worden, waarbij De WP Boer gerechtigd is om hiervoor kosten in rekening te brengen. De intellectuele eigendomsrechten gaan over op het moment dat de daartoe overeengekomen geldelijke vergoeding door Opdrachtgever is voldaan.

2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal De WP Boer Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.

3. Het is Opdrachtgever verboden om buiten de reikwijdte van de licentie, (de broncodes van) de website te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van De WP Boer. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen dient De WP Boer expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen tenzij dit reeds is overeengekomen. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van De WP Boer rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. 

4. De WP Boer behoudt te allen tijde het recht op naamsvermelding op de door hem opgeleverde website, designs en fotografische werken (ex artikel 25 Auteurswet). Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.

5. Bij het aangaan van de overeenkomst kan De WP Boer van Opdrachtgever vereisen een formulier te tekenen waarin Opdrachtgever verklaart de aan haar verstrekte gebruikslicentie ten aanzien van de website of de fotografische werkzaamheden niet te misbruiken en dat Opdrachtgever geen inbreuk zal maken op de auteursrechten van De WP Boer. De WP Boer is gerechtigd de oplevering van de website op te schorten indien Opdrachtgever een naamsvermelding weigert of enigszins een inbreuk maakt op de hiervoor genoemde rechten.  

6. Alle door Opdrachtgever aangeleverde content blijft eigendom van Opdrachtgever en wordt niet overgedragen aan De WP Boer.

7. Het is De WP Boer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien De WP Boer door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken

8. De WP Boer heeft het recht om foto’s te maken van het opgeleverde en te plaatsen op zijn website en/of social media kanalen ten behoeve van reclame- en promotiedoeleinden. Opdrachtgever heeft het recht zijn toestemming hiervoor in te trekken, waarbij zij dit uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar dient te maken. 

9. Elke inbreuk die Opdrachtgever maakt op de intellectuele eigendomsrechten van De WP Boer met betrekking tot een opgeleverde website wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van ten minste € 10.000,- euro (zegge: tienduizend euro) en een boete van € 500,- euro (zegge: vijfhonderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van De WP Boer onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 22 – Geheimhouding

1. De WP Boer en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.

2. Indien De WP Boer op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en De WP Boer zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is De WP Boer niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen De WP Boer en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

4. De WP Boer mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden

5. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan De WP Boer verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.

2. Opdrachtgever vrijwaart De WP Boer van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Opdrachtgever vrijwaart De WP Boer voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan De WP Boer verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

5. Opdrachtgever vrijwaart De WP Boer voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door De WP Boer.

Artikel 24 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van De WP Boer of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via support@dewpboer.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil De WP Boer de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. De WP Boer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 25 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen De WP Boer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De WP Boer heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen. 

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen De WP Boer en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Gelderland, locatie Zutphen tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.